Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 efekty

Październik 14th, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2019– efekty
Fundacja Dobry Duszek z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2020 –sierpień 2020
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa,  pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały)
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
• Pomoc żywnościowa trafiła do 1390 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 72 260,17 ton żywności;
– 7344  paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2019 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ przeprowadzono  warsztat edukacyjnych w ramach działań towarzyszących z zakresu
Ekonomi, Żywienia oraz Kulinarne.

Styczeń 9th, 2020

Program POPŻ Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

Fundacja „Dobry Duszek” prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019. Celem głównym w ramach Podprogramu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r.

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,   do 30.09.2019 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN-
 2. dla osoby w rodzinie  , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 3. Sposób kwalifikacji:
 4. OPL (Fundacja Dobry  Duszek) kwalifikuje osoby do uczestnictwa w POPŻ : przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej .
 5. samodzielnie – wyłącznie osoby bezdomne .

OPL zakwalifikuje osoby potrzebujące na podstawie skierowań Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 , lub samodzielnie wyłacznie osoby bezdomne zał nr 6.

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

OPL zobowiązana jest organizowania wydawania żywności zapewniając odpowiednie zaplecze lokalowe . zobowiązuje sie do informacji o terminie i godzinie odbioru zywności .

Fundacja Dobry Duszek  poprzez wiadomosc sms oraz rozmowę telefoniczną dociera do Beneficjentów. Ponadto w sytuacjach losowych dostarczamy do miejsca zamieszkania.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48,58 kg/osoba w tym:

Artykuły warzywne i owocowe
groszek z marchewką 3,2kg,
fasola biała 3,2 kg,
koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
buraczki wiórki 1,05 kg,
powidła śliwkowe 1,80 kg,

sok jabłkowy klarowny,

 

Artykuły skrobiowe:
makaron jajeczny 4,50 kg,
makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg
ryż biały 3,00 kg,
kasza gryczana 1,50 kg,
herbatniki maślane 0,80 kg,

Artykuły mleczne:
mleko UHT 7 l,
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

Artykuły mięsne:
szynka drobiowa 2,70 kg,
pasztet wieprzowy 0,48 kg,
filet z makreli w oleju 1,53 kg,

Cukier
cukier biały 4 kg,

Tłuszcze
olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe
gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg;

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ –  NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie 2019 lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Lipiec 10th, 2019

PODPROGRAM 2018 – efekty
Fundacja Dobry Duszek z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
sierpień 2018 – czerwiec 2019.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
• Pomoc żywnościowa trafiła do 1300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 62,03672 ton żywności;
– 6500 paczek żywnościowych;
– ok. 130 000 tys. posiłków
W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ przeprowadzono 12 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne – 4 spotkania dla 68 uczestników
• Żywieniowe – dietetyczne 4 spotkania dla 68 uczestników
• Kulinarne – 4 spotkania dla 68 uczestników

Dzień Dziecka 2019

Lipiec 3rd, 2019

Tegoroczny Dzień Dziecka był dla Fundacji bardzo wyjątkowy! Pod swoje “skrzydła” wzięliśmy dzieciaczki z trzech placówek PSP Dąbrówka Podłężna, Ogródek Jordanowski w Radomiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej – łącznie 450 dzieci.
Pikniki, które odbyły się 31 maja i 5 czerwca obyły się dzięki dobrej woli i ogromnemu wsparciu cudownych ludzi!
Zapragnęłyśmy zrobić piknik w szkołach, w których dożywiamy dzieci i spełniło się to pragnienie, dzięki Pani Joannie Przetakiewicz, właścicielce Domu Mody Lamania, Twórczyni Ogólnopolskiego Ruchu Era Nowych Kobiet. Pikniki były dodatkowo wzbogacone wydarzeniami sportowymi oraz konkursami. Dzięki zaangażowaniu Liderki Ery Nowych Kobiet Radom Mileny Kruszelnickiej zwycięzcy konkursów, zawodów sportowych zostali wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami, które zostały ufundowane przez Park Trampolin JUMP WORLD – Radom, Naleśnikarnia AncyMonek, PINEZKA Studio Edukacji Artystycznej, Pizza Hut, PHU Mija Dorota Lis Piekarnia Gruzińska oraz FreeDOM Akademia Językowa.
Na koniec wszystkie dzieci zostały obdarowane upominkiem w postaci słodkości.
Cieszymy się, że w sposób wartościowy i rodzinny dzieci mogły spędzić ten czas a my mogłyśmy im sprawić tą przyjemność i odrobinę radości.

Program POPŻ Podprogram 2018

Styczeń 14th, 2019

Program POPŻ Podprogram 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODPROGRAM 2018

Fundacja „Dobry Duszek” prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

  (więcej…)

11. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny

Listopad 23rd, 2018

Bardzo miło nam poinformować, że Fundacja ‘Dobry Duszek’ weźmie udział w XI. Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym, który odbędzie się 9 grudnia 2018 roku w Hotelu Marriott w Warszawie w godzinach godz. 10:00-17:00.

(więcej…)

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Listopad 21st, 2018

Dzięki wsparciu i hojności ludzi dobrej woli możemy pomagać. Od września dostarczamy gorące posiłki dla dzieci, które takiego wsparcia potrzebują.Regularną pomoc otrzymuje 44 dzieci. Gromadzimy fundusze dla dzieci, które jeszcze na nasza pomoc oczekują- cena jednego obiadku wraz z deserkiem wynosi 8zł, dlatego gorąca zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji:

Dobry+ Duszek= Pełny Brzuszek

(więcej…)

Wakacje z Dobrym Duszkiem 2018

Październik 11th, 2018

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim DARCZYŃCOM za wsparcie corocznej akcji Wakacje z „Dobrym Duszkiem”. Tegoroczne przygotowania do zorganizowania wakacji wymagały zaangażowania i współpracy z wieloma darczyńcami- Ludźmi Dobrej Woli.

(więcej…)

Dzień Dziecka 2018

Październik 11th, 2018

Dzięki hojności Pani Joanny Przetakiewicz, założycielka i dyrektor modowej marki oraz dyrektor kreatywna domu mody „La Mania”,  po raz kolejny mogliśmy zorganizować dla Naszych małych podopiecznych słodkie upominki oraz poczęstunek w formie hamburgerów z okazji Dnia Dziecka.

Fotorelacja:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czerwiec 7th, 2018

Program dystrybucji żywności 2017-2018 został zakończony. Cyklicznie 1250 osób otrzymało pomoc żywnościową. Łącznie 64319,76 kg. Pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin z Radomia i powiatu radomskiego.

(więcej…)

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl