Aktualności

„Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem”

Lipiec 11th, 2016

Fundacja “Dobry Duszek” w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.10.2016 roku realizuje zadanie publiczne pt. „Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem”.

Zadanie publiczne pt. „Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem” realizowane jest w ramach zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), na podstawie umowy nr 23/80/2016 zawartej w dniu 13.06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26, a Fundacją “Dobry Duszek” z siedzibą w Radomiu, ul. Mokra 2, KRS 0000239253, NIP 7962686636.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

Fundacja “Dobry Duszek”
26-610 Radom, ul. Mokra 2
tel. (+48) 48 369 02 84,
kom. (+48) 504 659 288

KRS 0000239253
BNP Paribas Bank Polska: 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151

Darmowy Program PIT dostarcza PITax.pl